گروه محصول -> فنی و مهندسی


مبانی مهندسی برق1

مبانی مهندسی برق1
برق او لذت...
قیمت : 15,000 ریال تعداد صفحات : 130

مکانیک سیالات 1

مکانیک سیالات 1
این است علم مکانیک سیالات مفهومی یاد...
قیمت : 30,000 ریال تعداد صفحات : 54

ریاضی مهندسی

ریاضی مهندسی
حتی برای دانشجویانی وه از ریاضی...
قیمت : 20,000 ریال تعداد صفحات : 103

نرمودینامیک 1

نرمودینامیک 1
جزوه کامل جامع و...
قیمت : 25,000 ریال تعداد صفحات : 63

علم مواد

علم مواد
قابل استفاده برای اکثر رشته های فنی و...
قیمت : 20,000 ریال تعداد صفحات : 70

نقشه کشی صنعتی2

نقشه کشی صنعتی2
ویژه مهندسین اینده...
قیمت : 25,000 ریال تعداد صفحات : 104

نقشه کشی صنعتی1

نقشه کشی صنعتی1
برای دانشجویان رشته مهندسی مکانیک فوق العاده است پس از دست...
قیمت : 25,000 ریال تعداد صفحات : 105

برنامه نویسی c

برنامه نویسی c
برنامه نویس...
قیمت : 30,000 ریال تعداد صفحات : 83